Vyhľadávanie

Modul vyhľadávania vám poskytne prehľad o dátach, ktoré si pripraví na možnosť prehľadávať pomocou fulltextu alebo hľadaním konkrétnych slov.
Zaujali sme Vás?
Zobraziť kontaktné údaje

Máte možnosť ovplyvniť stav indexu webu a doplniť informácie buď ručne doplnením textu, alebo automatizovane, tým že zahrniete do indexu napr. aj nadradené kategórie, alebo všetky farebné variácie vyhľadávaného tovaru. Do vyhľadávacieho indexu sa automaticky dopĺňajú všetky údaje z číselníkov a je možné pomocou nich vyhľadávať.

Vyhľadávanie je možné pripraviť rôznymi spôsobmi:

  1. Jednoduché vyhľadávanie – hľadá iba konkrétne slová v databáze
  2. Fulltextové vyhľadávanie – vyhodnocuje sa relevancia výsledku a tie dáta, ktoré sa najviac zhodujú s hľadaným výrazom sú zobrazené vo výsledkoch ako prvé.
  3. Rozšírené vyhľadávanie – možnosť vyhľadať stránku / tovar pomocou rôznych kritérií